Talterapi för barn

Om Ert barn har svårt att uttrycka sig, eller att förstå muntliga anvisningar, och Ni upplever att barnet har en försenad tal- och språkutveckling, tag kontakt med rådgivningen, hälsovårdaren eller läkaren, och framför Er önskan om en remiss till en talterapiundersökning på 3-5 besök. Ifall talterapibehov finns, gör talterapeuten därefter ett skriftligt utlåtande där det ingår en rekommendation om talterapi, och terapeuten ansöker då om en betalningsförbindelse för fortsatt talterapi. Betalningsförbindelsen går alltså via hälsovårdscentralen och som betalare fungerar då staden / kommunen. Vid behov remitteras barnet vidare till HNS / Borgå sjukhus för noggrannare undersökningar och diagnostisering, varefter betalningsförbindelsen oftast kommer via specialsjukvården.

Om det finns en talterapeut på Er hälsovårdscentral kan Ni ta kontakt rakt dit.

Om Ert barn har svårt med läsning, skrivning eller annan inlärning i skolan kan man förutom klassläraren kontakta skolans speciallärare, psykolog, kurator, hälsovårdare eller skolläkare. Man kan också ta kontakt med en talterapeut, endera kommunalt eller privat. Det är viktigt att noggrant utreda orsakerna bakom svårigheterna för att kunna erbjuda rätt hjälp.
Dyslexi-undersökningen görs dels av specialläraren, dels av psykologen och dels av talterapeuten. Tillsammans med klasslärarens och familjens iakttagelser utgör delundersökningarna en viktig helhet, som berättar möjligast mycket om elevens inlärningsförmåga och språkligt-kognitiva nivå. Olika yrkesgrupper har tillgång till olika test- och undersökningsmaterial, som kompletterar varandra.
Som betalare fungerar här vanligtivis kommunen / staden eller hälsovårdscentralen.

Om Ert barn stammar, kontakta en talterapeut eller en foniater. Om det finns en kommunal talterapeut kan denna kontaktas. Man kan också försöka få en betalningsförbindelse till privata sidan via hälsovårdaren / den vårdande läkaren, eller via HNS / Borgå sjukhus (av en foniater eller barnläkare). Om det inte lyckas, tag kontakt med en talterapeut som kan hjälpa till att ordna med en betalningsförbindelse. Ett stammande barn bör få stöd och hjälp i form av talterapi.

Om Ert barn har en konstaterad utvecklingsstörning är det vanligtvis Kårkulla Samkommun eller Folkhälsans habiliteringsavdelning som gör upp en habiliteringsplan för barnet. Där finns talterapeuter som tar ställning till behovet av talterapi. Om talterapi rekommenderas är betalaren då oftast FPA. Ansökan om talterapi görs på FPA:s blankett (KU 104r, finns att printa ut på nätet); läkarutlåtande bör bifogas.  www.fpa.fi

OBS! Kontakta alltid talterapeuten ifråga innan Ni ansöker om talterapi. Detta för att försäkra Er om att det finns en ledig terapiplats för Ert barn. Köerna till terapi kan ibland vara långa, så det lönar sig att ta kontakt i god tid. Det går lättare att avboka terapiplatsen om situationen ändras än att med kort varsel få en plats hos en talterapeut.
Om man får en köplats är det viktigt att meddela omedelbart om man "hoppar av kön". Då får någon annan terapiplatsen istället och terapeuten vet sin aktuella arbetssituation.

Aktuellt

  • Höstlov 17.10-24.10.
  • Ingen terapi 14.11. (utbildning)
  • 6.12. ledig (Självständighetsdagen)
  • Jullov 19.12.22-6.1.23
  • Skicka gärna sms / whatsapp eller e-post 

Mottagningar

Brandensteinsgatan 11 B 5
07900 LOVISA
(Gamla bankhuset 2. vån.)

Brunnsgatan 37
06100 BORGÅ
(WSOY-huset 3. vån.)